تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

قابل توجه کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی مهر اروند


کارتهای ورود به جلسه آزمون نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91 از تاریخ 91/03/10 الی پایان وقت اداری 91/03/18 تحویل خواهد شد. برای دریافت کارت ورود به جلسه خود در تاریخ تعیین شده به اداره آموزش - آقای مهندس مهدوی - مراجعه نمایید.

تذکر مهم : همانگونه که قبلا اعلام گردیده است جهت دریافت کارت ورود به جلسه لازم است دانشجویان حتما پرونده آموزشی خود را تکمیل نموده و همچنین با واحد مالی و اداری تسویه حساب کرده باشند. در غیر اینصورت کارت ورود به جلسه امتحانی به آنها تحویل نشده و از امتحان پایان نیمسال محروم می گردند. هرگونه مسئولیت عدم دریافت کارت ورود به جلسه به عهده دانشجو می باشد.

تاریخ : سه شنبه 9 خرداد 1391